Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po 29. krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky toxické pre reprodukciu - CMR) (KOM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD))