Vec C-198/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. v konkurze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 1346/2000 – Články 4 a 6 – Konkurzné konania – Rozhodné právo – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nezaplatenie zmluvnej pohľadávky pred vyhlásením konkurzu – Námietka započítania založená na zmluvnej pohľadávke, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu)