Vec C-286/06: Žaloba podaná 29. júna 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo