Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (9060/4/2006 - C6-0188/2006 - 2004/0165(COD))