Nariadenie Komisie (ES) č. 1351/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu homára nórskeho v zóne VIIIc Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska