Rozsudok Súdneho dvora z 5. februára 1976. # Conceria Daniele Bresciani proti Amministrazione Italiana delle Finanze. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunale civile e penale di Genova - Taliansko. # Vec 87-75. Conceria Bresciani TITJUR