Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. marca 2005 vo veci T-277/03, Dionysia Vlachaki, manželka Petrosa Eleftheriadisa proti Komisii Európskych spoločenstiev (Bývalí dočasní zamestnanci — Vrátenie mzdy vyplatenej bez právneho dôvodu po skončení služobného pomeru — Úroky z omeškania — Žaloba o neplatnosť — Odôvodnenie — Vyššia moc)