Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES ktoré sa týka spoločnej pozície Rady k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi