Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok a o zmene a doplnení smerníc Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (KOM(2004)0177 - C6-0005/2004 - 2004/0065(COD))