Návrhy generálnej advokátky - Stix-Hackl - 21. septembra 2006. # Herbert Schwarz a Marga Gootjes-Schwarz proti Finanzamt Bergisch Gladbach. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht Köln - Nemecko. # Článok 8a Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 18 ES) - Európske občianstvo - Článok 59 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 49ES) - Slobodné poskytovanie služieb - Právna úprava v oblasti dane z príjmov - Školné - Právo na zníženie základu dane obmedzené na školné zaplatené vnútroštátnym súkromným zariadeniam. # Vec C-76/05. TITJUR Schwarz a Gootjes-Schwarz