TITJUR Návrhy generálnej advokátky - Kokott - 12. februára 2004. # Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten proti Wirtschaftskammer Österreich. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof - Rakúsko. # Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy - Pojem odmeny - Započítanie obdobia výkonu vojenskej služby pre výpočet odstupného - Možnosť porovnať pracovníkov vykonávajúcich vojenskú službu s pracovníkmi ženského pohlavia čerpajúcimi rodičovskú dovolenku bezprostredne po ukončení materskej dovolenky, ktorá sa nezapočítava pre výpočet odstupného. # Vec C-220/02. Österreichischer Gewerkschaftsbund