2006/809/ES,Euratom: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  27. apríla 2006 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2004, Oddiel III – Komisia