2005/785/ES: Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005, ktorým sa vymenúva člen vo Výbore regiónov