2006/610/ES: Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí zasadajú v Rade zo 17. júla 2006 o prechodnom uplatňovaní internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí zasadajú v Rade, o financovaní pomoci Spoločenstva v rámci viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o prideľovaní finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES