TITJUR Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá rozšírená komora) z 5. apríla 2006. # Deutsche Bahn AG proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Štátna pomoc - Sťažnosť konkurenta - Smernica 92/81/EHS - Spotrebné dane z minerálnych olejov - Minerálne oleje používané ako palivo pre leteckú dopravu - Oslobodenie od spotrebnej dane - List Komisie sťažovateľovi - Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť - Napadnuteľný akt - Nariadenie (ES) č. 659/1999 - Pojem pomoc - Pripísateľnosť štátu - Rovnosť zaobchádzania. # Vec T-351/02. Deutsche Bahn/Komisia