Kohtuasi T-638/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Deza versus komisjon (Lepinguväline vastutus – Keskkond – Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine – Kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimine veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse (H400) ja veekeskkonda ohustava kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse (H410) – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)