Υπόθεση T-638/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 — Deza κατά Επιτροπής [Εξωσυμβατική ευθύνη – Περιβάλλον – Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων – Ταξινόμηση της πίσσας από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας μεταξύ των ουσιών υψηλής τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 1 (H400) και χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 1 (H410) – Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες]