Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 februari 2001 in zaak T-183/98: J.-F. Ferrandi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Ambtenaren — Overschrijving van pensioenrechten — Ouderdomspensioencoëfficiënt — Ziektekostenverzekering — Invaliditeitspensioen — Gezag van gewijsde)