Usmernenie Európskej centrálnej banky z 13. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/1)