Štátna pomoc — Poľsko — Štátna pomoc č. C 49/2005 (ex N 233/2005) — Pomoc na reštrukturalizáciu v prospech Chemobudowa Kraków S.A. — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES (Text s významom pre EHP)