Věc C-78/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. ledna 2013 Constantin Hârsulescu proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. listopadu 2012 ve věci T-400/12, Hârsulescu v. Rumunsko