Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. júna 2004. # Herbert Handlbauer GmbH. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich - Rakúsko. # Poľnohospodárstvo - Spoločná organizácia trhu - Hovädzie mäso - Vývozné náhrady - Vrátenie neoprávnene získaných čiastok - Konanie o nezrovnalostiach - Článok 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 - Priamy účinok - Premlčacia doba - Prerušenie premlčania. # Vec C-278/02. TITJUR Handlbauer