Vec T-386/06: Žaloba podaná 15. decembra 2006 – Pegler/Komisia