Písomná otázka P-3623/04 Anna Záborská (PPE-DE) Komisii. Rovnosť príležitostí a acquis communautaire