Заключение на генералния адвокат Kokott представено на18 април 2013 г. # Френска република срещу Европейска комисия. # Обжалване - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - Структурна намеса на Общността в региона на Мартиника - Намаляване на финансова помощ - Обществени поръчки за строителство - Съответствие на мерките с разпоредбите на Съюза - Координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство - Директива 93/37/ЕИО - Член 2 - Понятие за "пряка субсидия" - Понятие за "спортни, възстановителни и развлекателни съоръжения. # Дело C-115/12 P. Франция/Комисия TITJUR