Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. novembra 2005 vo veci C-131/05: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 79/409/EHS a 92/43/EHS)