Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. jún 2006. Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. jún 2006.#G. M. van de Coevering proti Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Holandsko.#Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Slobodné poskytovanie služieb - Prenájom motorového vozidla v inom členskom štáte ako je štát bydliska - Daň z nezaregistrovaných motorových vozidiel, ktoré však používa osoba, ktorá má bydlisko v tomto štáte - Spôsoby vyberania.#Vec C-242/05.