Разрешение за отпусканена държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функциониранетона Европейския съюз (ДФЕС) — случаи, в които Комисията нямавъзражения (текст от значение за ЕИП)