Vec C-376/06: Žaloba podaná 14. septembra 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika