2006/959/ES: Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady zo 4. decembra 2006 , o podpísaní a dočasnom uplatňovaní Euro-stredozemskej dohody o letectve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (Text s významom pre EHP)