2006/417/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2004 o ukončení konania, ktoré sa začalo proti Taliansku, regiónu Friuli-Venezia Giulia, týkajúceho sa opatrení ustanovených v návrhu zákona č. 106/1/A – Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato (Pomoc realizácii infraštruktúry a služieb v sektore nákladnej dopravy, reštrukturalizácii cestnej nákladnej dopravy a rozvoju kombinovanej dopravy) [oznámené pod číslom K(2004) 1376] (Text s významom pre EHP)