Návrh smernica Rady ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska upravuje smernica 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok