Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (COM(2003)0703 - C5-0561/2003 - 2003/0277(COD))