Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 127/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 20/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania osobitných opatrení týkajúcich sa dodávok pre najvzdialenejšie regióny, zavedených nariadeniami Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (Ú v. EÚ L 25, 28.1.2005)