2006/775/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha D k smernici Rady 95/70/ES, pokiaľ ide o zoznam exotických nákaz mäkkýšov, ktoré podliehajú harmonizovaným kontrolným opatreniam Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 5309] (Text s významom pre EHP)