Schválenie štátnej pomoci podľa článku 61 Dohody o EHP a článkom 1 ods. 3 v časti I protokolu 3 k Dohode o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora — Dozorný orgán EZVO rozhodol, že oznamované opatrenie je zlúčiteľné s Dohodou o EHP