2006/373/ES: Rozhodnutie Komisie z  11. mája 2006 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2006) 1819]