Vec F-66/06: Žaloba podaná 16. júna 2006 – Kyriazi/Komisia Európskych spoločenstiev