Vec C-331/04: Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Consiglio di Stato, in sede guiridizionale (Sesta Sezione) zo dňa 6. apríla 2004 vo veci A.T.I.E.A.C., Viaggi di Maio s.n.c. a E.A.C. srl (ktorý podáva samostnatnú žalobu) proti A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia a A.T.I. La Linea spa CSSA