Súhrn rozhodnutí Spoločenstva týkajúcich sa povolení na uvedenie na trh liekov od 15. apríla 2004 do 15. mája 2004 (Uverejnený na základe článku 12 alebo 34 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93Ú. v. ES L 214, 4.8.1993, s. 1.)