Vec T-376/04: Žaloba podaná dňa 17. septembra 2004: Polyelectrolyte Producers Group proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev