Komisia/Spojené kráľovstvo Návrhy generálneho advokáta - Ruiz-Jarabo Colomer - 14. júla 2005. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 85/337/EHS - Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie - Neexistencia žiadosti o povolenie a posúdenia predchádzajúcich uskutočneniu projektu - Neprípustnosť žaloby. # Vec C-98/04. TITJUR