Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES o spoločnej pozície Rady k prijatiu nariadenia o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004