Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2005. Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2005.#Laboratoires Fournier SA proti Direction des vérifications nationales et internationales.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal administratif de Dijon - Francúzsko.#Obmedzenia slobodného poskytovania služieb - Daňové právne predpisy - Daň z príjmov právnických osôb - Úľava na dani pre výskum.#Vec C-39/04.