Υπόθεση T-12/13: Προσφυγή της 4ης Ιανουαρίου 2013 — Sherwin-Williams Sweden κατά ΓΕΕΑ — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)