Vergani TITJUR Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. júla 2005. # Paolo Vergani proti Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Commissione tributaria provinciale di Novara - Taliansko. # Sociálna politika - Rovnaká odmena a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami - Dávka pri ukončení pracovného pomeru - Zdanenie stanovené podľa veku - Daňová výhoda. # Vec C-207/04.