/* */

Návrh rozhodnutia Rady oprávňujúce Nemecko na zavedenie opatrenia odchyľujúceho sa od Článku 17 Šiestej smernice 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na dane z obratu (predložená Komisiou)