Spoločná pozícia (ES) č. 16/2006 prijatá Radou 24. júla 2006 v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu