Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2006 zo 4. júla 2006 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu rýb druhu Phycis blennoides v zónach VIII a IX ICES (vody ES a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska