2006/374/ES: Rozhodnutie Komisie z  22. mája 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2004/370/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2006) 1988]